Weareable - We are able!

Best dressed sustainably

Projekt finansowany ze środków Erasmus+ (Weareable)

Projekt finansowany ze środków Erasmus+ (Weareable)

Projekt Wear(e)able nie tylko oferuje podnoszenie świadomości i wykorzystanie narzędzia know-how wśród młodych ludzi w zakresie zrównoważonego użytkowania odzieży, ale także koncentruje się na innych działaniach alternatywnych. Treści są przekazywane cyfrowo i analogicznie, a szkolenie partnerów-przewodników, osób pracujących z młodzieżą i innych multyplikatorów jest głównym punktem projektu. Szczególny nacisk kładziony jest na długoterminowe i szerokie rozpowszechnianie wyników na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. W tym celu korzystamy z szerokiej sieci konsorcjum, w tym organizacji młodzieżowych, inicjatyw ochrony środowiska, gmin, szkół i innych zainteresowanych stron. Otwarty dostęp do wszystkich wyników projektu będzie zagwarantowany przez co najmniej 5 lat po zakończeniu projektu. Naszym celem jest zainicjowanie szerokiej debaty na temat tworzyw sztucznych w odzieży i zjawiska szybkiej mody oraz wyposażenie jak największej liczby młodych ludzi w narzędzia przyczyniające się do rozwoju w temacie projektu.

Cele i wizja

– Podnoszenie świadomości młodych ludzi w zakresie tworzyw sztucznych w odzieży przez cały cykl życia produktu

– Opracowanie alternatyw dla świadomego ekologicznie, a jednocześnie przystępnego cenowo sposobu podejścia do mody

– Szkolenie przewodników dla rówieśników i osób pracujących z młodzieżą w celu jak najszerszego rozpowszechnienia wyników projektu po zakończeniu jego trwania.

Nasi partnerzy